Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. A játék és a szervező

 

A Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167., cégjegyzékszám: 13-10-041680; adószám: 24359573-2-13, a továbbiakban: „Társaság” illetve „Szervező”) az általa működtetett https://updatelowcarb.com/nyeremenyjatek és a Szervező facebook oldalán: https://www.facebook.com/update1/ oldalon „Update Nyereményjáték” elnevezéssel nyereményjátékot hirdet meg (a továbbiakban: „Játék”).

 

A Játékban kisorsolásra kerülő Nyereményeket a Szervező bocsátja rendelkezésre.

 

A Játékban történő részvétel feltételei:

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

 

A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki a Játék időtartama alatt, az adott időszakban alkalmanként 2.500 Ft feletti értékben vásárol az update franchise bolthálózat  valamely üzletében (Update LOW CARB üzletben) vagy a https://www.updatelowcarb-webshop.com/ oldalon elérhető Webshopban, és az https://updatelowcarb.com/nyeremenyjatek oldalon a sorsolást megelőző napig feltölti a 2.500 Ft feletti vásárlását igazoló nyugtán szereplő nyugtaszámot és NAV ellenőrző kódot, webshopos vásárlás esetén a számla sorszámát; valamint a teljes nevét, telefonszámát és email címét megadva jelentkezik a Játékra,  elfogadja jelen Játékszabályzatot és adatkezelési szabályzatot, valamint hozzájárult a személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez a Játékban való részvétel céljából.  (a továbbiakban: „Játékos”).

 

A 18. év feletti, cselekvőképességében nem korlátozott Játékos saját maga tehet érvényes nyilatkozatot.

 

Amennyiben a Játékba 18 év alatti személy jelentkezik, úgy a Játékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatos jognyilatkozatai érvényességére az alábbiak irányadóak:

Korlátozottan cselekvőképes (14-18 év) kiskorú nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges. A cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti) nevében törvényes képviselője jár el.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult, cselekvőképtelen Nyertes esetén helyette a törvényes képviselő jogosult eljárni.

Amennyiben a Nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban és a nyeremény átvételében közreműködnie, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően.

 

A Játékban a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A játék időtartama, menete

 

A játék időtartama: a Játék közzétételétől, azaz 2018. július 25. napjának 00 óra 00 perctől 2018. augusztus 31. napjának 24 óra 00 percig tart.

Szervező a Játékot a fenti időintervallumban szervezi meg.

A Játékban a közzétételtől 2018. augusztus 31-ig történt vásárlásokkal lehet részt venni, amelyről az 1. pontban ismertetett módon az adatokat legkésőbb 2018. szeptember 9. napjának 24 óra 00 percig kell feltölteni.

A Játékban kizárólag az Update LOW CARB üzletekben és a https://www.updatelowcarb-webshop.com/ weboldalon elérhető webshop-ban alkalmanként 2.500 Ft feletti értékű vásárlással lehet pályázni; más üzletben történt vásárlás a Játékban nem vesz részt.

 

Sorsolás: A jelen pont szerinti időintervallumban vásárló Játékosok közül véletlenszerű gépi sorsolással történik a nyertesek megállapítása. A gépi sorsolásra 2018. szeptember 10. napján kerül sor. A sorsoláson valamennyi érvényes pályázat részt vesz.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

 

Nyeremények: 2 db Apple iPhone X 64 GB fehér (független) készülék kerül kisorsolásra.

 

Nyertesek száma összesen:  2 fő

 

A sorsolás alkalmával valamennyi Játékos között kerülnek kisorsolásra az adott periódusban megjelölt Nyeremények, olyan módon, hogy amennyiben egy Játékos már Nyertesként kisorsolásra került egy Nyereményre és azt átvette, akkor a további Nyereményekre vonatkozó sorsolásban nem vehet részt. Egy pályázó jelen Játék ideje alatt legfeljebb egy darab Nyereményt nyerhet meg.

 

A Nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

 

A Nyertesek nevét a https://updatelowcarb.com/nyeremenyjatek és a Szervező facebook oldalán: https://www.facebook.com/update1/ oldalon teszik közzé legkésőbb a Nyertesek megállapítását követő 24 órán belül.

 

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot, vagy a Nyertes a megkeresésre 48 órán belül nem válaszol;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy az 1. pontban leírtaknak nem megfelelő regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

A Nyertes kiesése esetén a Nyereménye nem kerül átadásra.

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyertesekkel e-mail üzenetben illetve telefonon vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül sem e-mailben sem telefonon felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 

Amennyiben a nyertes nem az értesítésben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válik nyereményére.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mailben illetve telefonon egyeztetjük.

 

A nyeremény átvétele személyesen történik, a Szervező székhelyén, azaz 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167. szám alatt.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

 

 1. A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

 

8.1 Tájékoztatás

 

A Játékban való részvétellel az Játékos kifejezett, feltétlen és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során megadott személyes adatait Szervező a játék lebonyolításához szüksége mértékben a lebonyolítás idejére kezelje, ezen adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek és a Szervező ezeket a játék lebonyolítása érdekében felhasználja.

A Szervező a Játék során megadott személyes adatokat mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célok érdekében, azaz a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes azonosítása, a nyeremény átvételével kapcsolatos részletek egyeztetése valamint a nyeremény kézbesítése használja fel.

 

A nyereményjáték során kezelt adatok: a Játékos neve, email címe és telefonszáma.

 

A Szervező a játék lebonyolítása – különösen Játék során megadott adatok tárolása, a sorsolás illetve a nyeremény átadásához szükséges szolgáltatások igénybevétele – érdekében a Játékos adatait adatfeldolgozóknak továbbítja. A Szervező által igénybevett adatfeldolgozók olyan harmadik személyek, akik a Játékos adatainak kezelését a Szervező megbízásából és javára a Szervezővel kötött, adatbiztonságot garantáló adatfeldolgozói szerződés alapján kezelik.

 

A Szervező adatkezelése az alábbi szolgáltatások és adatfeldolgozó igénybevételével történik:

Adatkezelő szoftver

Cégnév: SalesAutopilot Kft.

Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot

Adószám: 25743500-2-41

Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773

Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

 

 

A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatai kezelésének megszüntetését kérni írásban. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a következő postacímre vagy e-mail címre küldött megkeresésben tudja visszavonni:

postacím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167

e-mail cím: info@updatelowcarb.com

 

A Játékos ugyanezen a postacímen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését, valamint a személyét érintően kezelt adatkoról illetve az adatkezelésről felvilágosítást.

 

A Szervező minden esetben igyekszik a Játékos kérelmének a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül eleget tenni. Ugyanakkor Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 8.1. pontjában megjelölt adatait, vagy a Játék időtartama illetőleg a nyeremény átadása előtt azok törlését kéri, úgy a Játékban nem tud részt venni, illetve a Játékból kizárásra kerül.

Játékos továbbá tudomásul veszi azt is, hogy ha az adatkezelés a Szervező jogszabályban előírt kötelezettségének (adókötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség, stb.) teljesítéséhez szükséges, a Szervező a törlés kérelemnek csak ezen kötelezettségek teljesítését követően tud eleget tenni.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

A nyereményjátékban résztvevő magánszemélyek személyes adatainak kezelése a Játékban való részvételüktől függetlenül, a www.updatelowcarb.hu weboldalon található „Adatkezelési Szabályzat” alapján történik.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

 1. Kizárás

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, vagy kizárja a Játékost a Játékból, annak értesítése mellett. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

2018.07.25.

 

Szervező