Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Norbi Update Lowcarb Zrt.
2015.04.29.
Amennyiben jogainak jogszabálysértő kezelését észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései a Norbi Update Lowcarb Zrt., mint Adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a Társaság által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogsértést.

Jogszabályok
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
-1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Norbi Update Lowcarb Zrt.-nél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek elérhetők a http://updatelowcarb.com/adatkezelesi-szabalyzat/ címen.
Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat a http://updatelowcarb.com/adatkezelesi-szabalyzat/ címen és az általuk megadott email címre történő értesítéssel.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amelynek kezeléséhez a felhasználó előzetesen hozzájárult, vagy amely szolgáltatásaihoz (például hírlevél) technikailag szükséges, vagy amit törvény ír elő. Az adatkezelő Jeti személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A jelen adatkezelés célja az, hogy a Norbi Update Lowcarb Zrt.. hírleveléree feliratkozó felhasználó számára hírlevelet küldjön, amelyben az aktuális híreket, hirdetéseket, reklámokat, stb. közöl.
A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, vagy kérheti személyes adatainak törlését. Ezen kéréséknek az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.
Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Az adatkezelés célja: a a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználói adatok rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: keresztnév; emailcím; irányítószám; A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: név; e-mailcím;.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az Adatkezelő Jeti cookie-t használ.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84488/2015.
Az Adatekezelő folyamatosan biztosítja felhasználói részére az általunk végzett adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásának lehetőségét.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE, ADATAI
Név: Norbi Update Lowcarb Zrt.
Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 167
Telefon: +36 30 2220011
Cégjegyzékszám: 01-10047754
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24359573-2-13
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84488/2015.
E-mail: info@updatelowcarb.com
A Norbi Update Lowcarb Zrt. kötelezettséget vállal, hogy a felhasználó bármikor kérelmezheti
a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatás megadását,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint törlését
FOGALMAK
-személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
– hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
-adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
-adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
-nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
-adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
– adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
– adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai – adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
– adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi.
– harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
– különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Update közösség